1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen van goederen via Majzik Marc of Edwin Biesmans hierna PC-Deals genoemd. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schrijftelijk en uitdrukkelijk door PC-Deals aanvaard zijn.

 2. Iedere bestelling en/of aankoop impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.


 3. Alle orders worden geplaatst onder voorbehoud van aanvaarding.


 4. Online aankopen:
  Voordat u online kunt aankopen dient u eerst de vestiging te kiezen waar u het produkt wenst af te halen/Aankopen.

  Particuliere klanten:
  Particuliere klanten kunnen via onze webshop producten reserveren voor afhaling in de winkel. Na betaling van een voorschot van 50% van het totaalbedrag (om fictieve bestellingen tegen te gaan) bestellen wij het artikel bij onze leverancier en kan de klant in de winkel het artikel komen bekijken en beslissen of hij tot aankoop overgaat. Indien het artikel niet aan de wensen van de klant voldoet betalen wij het voorschot binnen de 2 werkdagen terug via een bancaire overschrijving. Dit is geen verkoop op afstand en hier geld dan ook geen herroepingsrecht. Gaat de klant tot aankoop over, dan dient het resterende bedrag contant of via bancontact betaald te worden alvorens het artikel meegenomen wordt.

  De Klant heeft in de winkel de keuze tussen de volgende betaalwijzen
  - via Maestro bankkaar
  - cash

  Zakelijke klanten:
  Zakelijke klanten (klanten met een geldig btw nummer) kunnen via onze website producten aankopen. Na aanvaarding van de bestelling sturen we u een uitnodiging tot betaling van het volledige bedrag van de bestelling. Deze betaling dient te gebeuren via bancaire overschrijving.

  Voor leveringen onder de 500 € excl. BTW rekenen wij een verzendkost van 15 € incl. BTW. Leveringen boven 500 € excl. BTW gebeuren gratis.
  Afhankelijk van de voorraad liggen de leveringstijden tussen de 3 en 10 werkdagen na het ontvangen van de betaling.

  PC-Deals is gerechtigd een bestelling te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

  Bestellingen worden enkel geleverd in België aan klanten met een geldig Belgisch BTW nummer.
 5. Aankopen in de winkel

  Indien de klant een product koopt in de winkel welk wij niet standaard in voorraad hebben dient er een voorschot van 20 % betaald te worden bij bestelling.
  Bij afhaling dient het resterende bedrag voldaan te worden.
 6. Indien het product onmogelijk geleverd kan worden, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden. De verkoper is verplicht om de klant schriftelijk te verwittigen voor het verstrijken van de leveringstermijn. Bij gedeeltelijke levering zal elke levering als afzonderlijke verkoop worden aanzien.

 7. De leveringstermijn wordt slechts bij wijze van indicatie opgegeven. Het feit dat deze termijn wordt overschreden geeft, welke ook de oorzaak ervan zij, aan de koper geen enkel recht op schadevergoeding, boete, vernietiging van de bestelling of verbreking van de overeenkomst.

 8. De vermeldde prijzen zijn geldig op het moment van publicatie, waarna zij onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen. Van zodra een bestelling betaald is door de koper, kan de verkoper de prijs niet meer wijzigen. In deze vermeldde prijzen zijn de verzendingskosten niet inbegrepen.

 9. Klachten of betwistingen dienen binnen de 14 dagen na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.


 10. Bestellingen op maat moeten altijd vooraf betaald worden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.


 11. In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden volgens het wettelijke maximumtarief vanaf de factuurdatum. Voor het sturen van een 2de herinnering per gewone brief rekenen wij een administratiekost van 5 €. Wanneer hier binnen 10 kalenderdagen geen reactie op komt, Sturen wij een aangetekende herinnering. Hiervoor rekenen wij een administratiekost van 25 €.


 12. De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van PC-Deals. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van PC-Deals te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen..


 13. PC-Deals is niet aansprakelijk voor door zijn verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.


 14. Garantie is 2 jaar op alle elektrische toestellen voor particuliere gebruikers en 1 jaar voor zakelijke gebruikers. Tenzij anders aangegeven in de garantiebepalingen van de fabrikant. Software en software problemen vallen nooit onder garantie.


 15. Indien wij voor herstellingen een offerte of bestek dienen aan te vragen bij een externe firma worden deze kosten aan de klant doorgerekend.


 16. PC-Deals kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel verlies van data. U dient zelf in te staan voor het maken van back-ups voordat u een toestel binnen brengt.


 17. Indien toestellen binnengebracht worden voor herstelling en niet afgehaald worden binnen de 6 maanden na datum behouden wij ons het recht om deze toestellen verder te verkopen of te vernietigen. Voordat we hiertoe overgaan zullen wij u een laatste keer via mail of sms hiervan op de hoogte stellen via de contactgegevens die u achterliet.
 18. Indien wij toestellen naar een fabrikant moeten sturen onder garantie en er extra kosten moeten betaald worden omdat ze niet gedekt zijn door de garantiebepalingen verhalen wij deze kosten op de klant. De klant dient deze kosten te betalen voordat hij het toestel terug in ontvangst krijgt.
 19. Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden geacht wordt nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig te zijn, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.


 20. Op deze verkoopsvoorwaarden is enkel het Belgisch recht van toepassingen en meer bepaald de rechtbanken van het arrondissement Tongeren.

Laatste aanpassing: 1 maart 2019